Hyresrättsjuridik

Vi hjälper till i frågor om bland annat:

 • Upprättande av hyresavtal
 • Lokalhyresärenden
 • Överlåtelse av lokal
 • Hyres- och avtalstvister
 • Hyressättning, yttrande om marknadshyra
 • En lokalhyresgästs konkurs, obetald hyra
 • Skadestånd och försäkring
 • Blockuthyrningsavtal
 • Förverkandeärenden; till exempel obetalda hyror, störningar, vanvård, otillåten andrahandsuthyrning
 • Uppsägning av hyreskontrakt till hyrestidens utgång
 • Lägenhetsbyte
 • Ombyggnad och renovering
 • Störningar i boendet
 • Hjälper till vid tvister i allmän domstol och förlängningstvister i hyresnämnd

Förhandling

Hyresförhandling lokaler

Vi har lång erfarenhet av hyresförhandlingar för lokaler och våra klienter är både privata och offentliga företag. Vi biträder er för att fastställa en marknadsmässig hyra för butiks-, kontors-, industri- eller restauranglokaler. Vi har god erfarenhet från hur hyresnämnden resonerar när de yttra sig om marknadsmässig hyra. Vi genomför också hyresutredningar i samband med förhandlingar eller tvister inför hyresnämnden.

Hyresförhandling bostäder

I hyresförhandlingarna för bostäder utnyttjar vi bland annat vår erfarenhet i processandet om rätt bruksvärde. I förhandlingarna kring bostäder hjälper vi till när den årliga förhandlingen ”inte kommer längre” och det krävs ett kvalificerat förhandlingsbiträde. Vi hjälper även till med frågor som boinflytandeavtal, brukshyresanpassning, hyresbedömningar, besiktningar och hyresnedsättning på grund av fel på lägenheten. Vid ombyggnad hjälper vi till med tillstånd för förbättringsarbeten, hyressättning, möten, reparationsförhandlingar, ytavvikelser samt upprättande av hyresavtal.


Bostadsrättsjuridik

Vi hjälper till i frågor om bland annat:

 • Förverkandeärenden; till exempel obetalda årsavgifter, störningar, vanvård och otillåten andrahandsupplåtelse
 • Upprepade sena betalningar av årsavgift
 • Medlemskapsfrågor
 • Föreningsrättsliga frågor
 • Hjälper till vid tvister i allmän domstol

Fastighetsrätt

Vi hjälper till i frågor om bland annat:

 • Köpeavtal
 • Fel i fastigheten (har fortlöpande samarbete med byggnadstekniker och ingenjörer för biträde med tekniska utredningar)
 • Samäganderättsavtal
 • Servitutsavtal (ett avtal kring den rätt någon har att på olika sätt utnyttja annans fastighet)
 • Lagfart och andra fastighetsärenden
 • Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar
 • Ledningsrätt
 • Vägrätt
 • Servitut Vi hjälper till i frågor om bland annat bildande av avtalsservitut och officialservitut, upphävande av servitut, fastställande av servitutsinnehåll samt förrättningar och processer i övrigt.

Arrenderättsjuridik

Vi hjälper till i frågor om bland annat:

 • Upprättande av arrendeavtal, villkorsändringar
 • Uppsägning för avflyttning, avhysningar, överlåtelser och processer i arrendenämnd samt domstol
 • Avtalsskrivning inom alla nyttjanderätter såsom jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, jaktarrende m
 • Avtalsskrivning och avtalstolkning

Tomträtt

Vi företräder tomträttshavare när det gäller omreglering av tomträttsavgäld, vid förhandling med kommunen eller vid domstolsförhandlingar, och andra frågor som rör tomträtt.


Plan- och bygglagsstiftning (PBL)

Vi hjälper till i frågor om bland annat:

Frågor om bland annat detaljplaner, tillstånd, överklaganden och myndighetsingripanden. Inom plan- och byggområdet ger vi konsultation till byggherrar och sakägare, huvudsakligen i samband med markexploateringar, fastighetsregleringar, detaljplanearbeten och bygglovsprocesser.

Handläggning av NIMBY-ärenden (not in my backyard = inte på min bakgård). Avser boendes opposition mot ett planerat byggnadsprojekt i deras närhet, fastän byggnadsprojektet kan anses behövas, men helst då någon annanstans.

Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken integreras successivt med varandra. Båda lagstiftningarna kan bli aktuella att tillämpa samtidigt. De har emellertid delvis olika syften, något som visar sig till exempel i fråga om bostadsbyggande. Återkommande hjälp behövs inom buller, lokalisering, riksintressen, grönområden, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, artskydd, strandskydd, vatten och avlopp, samt skadestånd.


Lantmäterifrågor

Vi har fortlöpande samarbete med lantmätare. Vi hjälper till med förrättningar och processer om bland annat, avstyckning, fastighetsreglering, klyvning, gränsbestämning, servitut, fastighetsreglering och ersättning.


Exploatering av mark

Vi kan bistå med kunskap beträffande de juridiska frågor som berörs vid exploatering av fastigheter, både mark och bebyggda fastigheter, i infrastruktur-, samhälls-, stadsutvecklings- och fastighetsutvecklingsprojekt.


Expropriation

Expropriation innebär att mark ianspråktas av stat, kommun eller enskild för ett allmänt ändamål. Vi hjälper till i processer rörande ersättning för exproprierad mark och har fortlöpande samarbete med teknisk och ekonomisk expertis inom området.

Vi arbetar med expropriationsrättsliga frågor i samband med att fastighetsägare blir föremål för expropriation. Vi bistår även vid andra frågor om inlösen av hela eller delar av fastigheter.


Miljörätt

Vi hjälper till i frågor kring strandskydd, naturreservat, VA-frågor, dricksvatten, miljöskador, miljösanktionsavgifter.