Telefonrådgivning

Ju tidigare du hör av dig desto större möjlighet har FJG att hjälpa dig. Fördelarna med löpande juridisk rådgivning är att undvika en tvist och hålla ditt företag utanför domstolen och en rättegång.

Många gånger går det att lösa frågan på telefon eller i vart fall ge några riktlinjer hur du kan själv kan lösa problemet. Vill du ha ytterligare hjälp är ett möte nästa steg.

Mötet

Mötet och särskilt det första mötet är mycket viktigt för att komma rätt i ärendet och så småningom nå det uppställda målet.

Det första mötet hos Fastighetsjuristerna har till syfte att gå igenom muntliga och skriftliga uppgifter, foton, ritningar, dagboksanteckningar och handlingar som kan bringa klarhet i ärendet och hur vi kan nå ett uppsatt mål.

Du måste ha ett mål för att kunna veta vad du vill och hur vi skall arbeta mot målet tillsammans.

Förbered dig redan nu kring vad ditt mål är med ärendet och hur Fastighetsjuristerna kan hjälpa dig. Målet kan du formulera med hjälp av SMART-modellen genom att ställa dig dessa frågor:

► Specifikt – är målet uttrycket så konkret som möjligt?

► Mätbart – hur vet du att du har uppnått målet?

► Accepterat – finns det ett eget intresse att nå ditt mål?

► Realistiskt – är ditt mål rimligt att uppnå just nu?

► Tidsbestämt – när har du tänkt att jobb mot ditt mål, och när skall det vara uppnått?

En annan viktig punkt att fundera kring är hur mycket ärendet tål ekonomiskt (både vår tid som du betalar för men även din egna tid och arbetsinsats). Hur stor är din stridskassa? Vill du inte satsa 100 % får alternativa lösningar studeras. Ibland skall du inte ens driva ärendet vidare: Ja, vi tar betalt även för detta rådet. Det kan emellanåt vara den bästa lösningen. Se även under fliken »Prissättning«.

Oron över ditt problem kommer stjäla mycket kraft, vara påfrestande och känslan av att ha något hängande över sig under tiden ärendet eller rättegång pågår, tycker många är jobbig. Därför måste du noga tänka igenom hur långt du vill driva ärendet och vad som är ditt mål. Se även under fliken »Tvistelösning«.

Fyra grundfrågor

På mötet hjärndumpar (svenska för brainstorming) vi för att finna de relevanta fakta i ärendet. Vi vill att du förbereder dig och funderar igenom fyra grundfrågor innan mötet:

 1. Vad är problemet?
 2. Vilka är orsakerna?
 3. Vilka är de möjliga lösningarna? Det finns ofta flera lösningar så tänk brett. Först när du börjar bearbeta olika lösningar kommer du att upptäcka och vänja dig vid att det verkligen finns många lösningar på ett problem, inte bara rätt eller fel.
 4. Vilken är den bästa lösningen? 

Mötesagenda

En agenda bidrar till att mötet tar rätt riktning. Den talar också om vad som ska åstadkommas under den tid som avsatts.

Fundera över följande innan vårt möte:

 • Ta med registreringsbevis för det företag som du företräder (behövs tillsammans med en rättegångsfullmakt som Fastighetsjuristerna upprättar, för att vi skall kunna företräda dig som ombud i domstolar, myndigheter, motparten och andra inblandade).
 • Utifrån dokumenten, hittar du några frister som måste hållas?
 • Ta fram uppgift om eventuellt försäkringsbolag för fastighets-, företags- eller hemförsäkringen (se punkten 10 i allmänna villkor).
 • Hur stor är din stridskassa? Vilket belopp mätt i kronor kan du lägga på ärendet eller tvisten?
 • Har du besiktigat motparten avseende bland annat om hen kan betala eventuellt belopp som en domstol kan döma ut? Motiv? Inställning?
 • Vem eller vilka kan berätta för Fastighetsjuristerna vad som hänt? Kontaktuppgifter? Se nedan ”Vem är med på mötet?”.
 • Ta med handlingar, foton, ritningar, ljudinspelningar, dagboksanteckningar med mera. Tänk igenom vilket material du har som stödjer det du skall berätta om och det mål du vill nå.
 • Tänk igenom det du skall berätta om utifrån materialet och notera själva sakfrågan: En konflikt är ofta 90 % känslor – anteckna den reella sakfrågan.
 • Skriv gärna ner några stolpar i kronologisk ordning eller tematisk, kausal (systematiskt redovisa orsak och verkan i sitt sammanhang t ex vid skadeståndsanspråk) eller komparativ (förenad med en kronologisk, ordnar materialet i sådana led som möjliggör en jämförelse av två eller flera aspekter mot varandra). Det enklast sättet är att skriva kronologiskt och sedan ha punkter där du kan fördjupa problemen. Din berättelse skall svara på dessa frågor: Vad hände? Varför hände det? Vem skall ansvara för det? Struktur är viktigt tidigt! Att tidigt få med alla uppgifter/bevis är ännu viktigare! Om fallet går så långt som till domstol måste de som dömer förstå din berättelse. När? Var? Hur? Vem? Vad? Varför?
 • Fick du några ytterligare uppgifter av Fastighetsjuristerna på telefonen som du skulle uppfylla eller ta med dig till mötet?

Bedömer du att att det är en stor tvist/ärende i antågande? Gör i ordning en pärm med följande flikar:

 • Register med adresser på alla inblandade
 • Skisser
 • Kronologi
 • Möte, dom, protokoll
 • Telefon
 • Skrifter
 • Bevisning
 • Motpartens skrifter
 • Motpartens bevisning
 • Eventuellt tillkommande ämnen. Gå igenom materialet, sortera och arkivera!
 • Slask

En fråga som i vart fall klienten tar upp är vid mötet: »Kommer vi att vinna?« eller »Har jag rätt?«. Denna processbedömningen (jfr punkten 6. 2 i Allmänna villkor) och dess svar kan förändras över tiden eftersom mer material tillkommer som skall dokumenteras, uppdateras, analyseras och bedömas. Det är ofta svårt att bedöma slutresultatet och svaret utgår från den nuvarande förståelse av materialet som vi har. 

Vem är med på mötet?

Förutom Fastighetsjuristerna ska helst den eller de personer som har kunskap om och kan lämna muntliga uppgifter kring ärendet som ska lösas medverka. Tänk igenom vilka personer det kan vara och hur vi kommer i kontakt med dem. Upprätta en adresslista!

Hur går vi vidare?

Vid mötets slut noteras beslut och hur vi går vidare. Vad ska göras? Vem som är ansvarig? När ska det vara klart? Hur vi följer upp?