Att du hamnat i en tvist behöver inte betyda att du måste stå för hela kostnaden själv. Se Allmänna villkor och punkten 10 (försäkring med ett moment som kallas ”rättsskydd”). Men det måste vara en tvist som domstol avgör för att du skall få ersättning via försäkringen. Om inget annat har avtalats debiterar Fastighetsjuristerna per timma (allmänna villkor punkterna 8–9). Men för att finna en lösning som du gillar kan vi träffa avtal om provision (success fee), takpris eller fast arvode.

Det är inte bara vi som kostar pengar och som skall ersättas: Även din egna tid och arbetsinsats som du lägger ner kan i vissa fall ersättas.

När det gäller kostnader, tid, din insats och om ett ärende är värt priset att driva, fundera på den brittiska myndighetens kostnad i nervgiftsfallet med den förgiftade dubbelagenten Sergei Skripal, i den engelska staden Salisbury i mars 2018: »Omkring 250 anti-terrorutredare arbetar med fallet, tillsammans med experter från andra organisationer. Bland annat ska 5 000 timmar med videomaterial tittas igenom noggrant. Dessutom finns det omkring 500 vittnen från den där söndagen för 3,5 vecka sedan.« (Sveriges Radio 29 mars 2018) – Har du en stridskassa som räcker till? Är det inte bättre att söka nya affärer och pengar än att tvista om gamla?

Rättsskydd (företags- eller hemförsäkringen) och statlig rättshjälp är vanligt förekommande. De kan användas för betalning av stora delar av de kostnader som uppstår när du måste anlita advokat eller jurist. Kontrollera om du har en försäkring och om detta moment finns med i försäkringen.

Rättsskydd ingår i många företags- och hemförsäkringar och i de flesta fastighets-, båt- och fordonsförsäkringar. Rättsskydd kan användas för betalning av såväl dina egna som din motpartens kostnader. Din del av kostnaden utgörs av en självrisk som anges i försäkringsvillkoren. Det finns ett tak på hur stora kostnader som rättsskyddet tar, ofta cirka 250 000 kr.

FJG är godkänd som ombud i rättsskyddsärenden och ombesörjer hanteringen av rättsskyddsfrågan hos ditt försäkringsbolag. Säg till vilket bolag du har (punkten 10.2 i Allmänna villkor).

Statlig rättshjälp beviljas i vissa fall om du saknar försäkringsskydd och tjänar mindre än 260 000 kronor per år. Rättshjälpen täcker endast del av kostnaderna för din egen process, men inte motpartens ersättningskrav om du förlorat målet. Din del av kostnaden utgörs dels av en rådgivningsavgift motsvarande en timmes rådgivning, dels av en rättshjälpsavgift som varierar, bland annat beroende av din inkomst.

Timkostnaden när rättshjälp har beviljats är för närvarande 1 755 kr inklusive mervärdesskatt (2020 års taxa).

FJG är godkänd att förordnas som biträde enligt rättshjälpslagen.

Förutom finansieringen med främst rättsskydd kan du tänka på följande för att hålla nere kostnaden:

► Förbered telefonsamtalet. Vad är syftet? Vad vill du uppnå? Anteckna och spara flera punkter att diskutera till ett telefonsamtal. Ring inte flera gånger om samma sak!

► Om Fastighetsjuristerna kontaktar dig. Återkom snabbt! Det tar tid att påminna och domstolen är otålig.

► Samla ihop handlingar som skall sändas. Anteckna vad de skall visa på. Sortera handlingar så att de är lätt att hitta och förstå. Samla ihop flera handlingar och sänd vid ett tillfälle.

► Skriv ner frågor, det du vill framföra inför mötet och förbered dig (Se även under fliken »Vårt arbetssätt«.

► Se allmänna villkor punkten 5 där det framgår vad du skall hjälpa till med för att Fastighetsjuristerna skall få ärendet att gå framåt.

► Om det går åt mindre tid att handlägga ärendet blir det ofta billigare.